از دیر باز که گسترش دامنه نیازهای بشری موجب نوآوری – ابداع و اختراع گردید ، کار و تولید نیز شکل گرفت و جوامع مختلف انسانی در ابعاد گوناگون ، بدون استثناء رو به گسترش نهاد و کار و تولید نهادینه گردید. صرف نظر از بهره هوشی و توان فیزیکی و دسترسی به منابع و ذخایر زیرزمینی و مشهود سرزمین ها ابناء بشرفرآیند تکاملی را با سرعت های متفاوت آغاز نمودند و در این میان عوامل فوق آثار و تحمیل خود را بر سرعت ترقی جوامع مختلف نشان دادند. پس از زمانی شاخصه های پیشرفت ، درجوامعی که به نوعی با کاریزما و بهره هوشی بالا و مدیریت و سازمان دهی همراه بود با بهره گیری از نیروی کار ارزان پایین دستی ، شروع به صعود و ایجاد تمایز، ثروت و قدرت نمود . پس قدرت در تولید بهتر و در مرحله بعد در تولید انبوه و سپس در فرآیند مدیریت منابع ، تولید وخدمات درگستره زمین ،غنی و بارورگردید و ایده های بشر درچگونگی استفاده ازکلیه عوامل موجود در شاخه های متفاوت شکل گرفت . بنابر روایت تاریخ ، هدایت و مدیریت اندیشه نو که همواره ناشی از خلاقیت بوده باعث گردید تا جوامع بشری به طبقه بندیهای متفاوتی تن دهد و به عنوان سرنوشت محتوم آنرا باور نماید .

بهسازی کندرو های بزرگراه آزادگان

بهسازی بزرگراه آزادگان به روش تثبیت با سیمان و بتن غلطکی و یک لایه بیندر و یک لایه توپکا و به همراه اصلاح هندسی و اصلاح جمع آوری آبهای سطحی محور

عملیات تقاطع غیر همسطح دو گاز

 اجرای تقاطع غیر همسطح دو گاز واقع در سه راه اندیشه – بزرگراه شهید لشگری به همراه کلیه رمپ و لوپ های موجود با عرشه فلزی

تکمیل عملیات احداث جاده قدیم تهران – قم

اجرای زیر اساس و اساس تثبیت شده با سیمان به وسیله دستگاه سیمان پاش و دستگاه WR اجرای راکفیل، خاکبرداری و خاکریزی ، انفجار در مسیر کوهستانی و اجرای آبرو

ارسال انتقادات و پیشنهادات

گواهینامه ها

0

پروژه های انجام شده

0

کارکنان

0

تقدیر نامه ها

آخرین اخبار