اجرای تقاطع غیر همسطح دو گاز

اجرای تقاطع غیر همسطح دو گاز

کارفرما: شهرداری منطقه 21

مشاور: مهندسین مشاور راهان سازه

شرح: اجرای تقاطع غیر همسطح دو گاز واقع در سه راه اندیشه – بزرگراه شهید لشگری به همراه کلیه رمپ و لوپ های موجود با عرشه فلزی