بازیافت بزرگراه بابایی

بازیافت بزرگراه بابایی

 

بزرگراه بابایی به دلیل مشکلات اساسی در زیر ساخت نیاز به بهسازی اساسی از مراحل زیرین تا سطوح بالایی، بازسازی اساسی آن در دستور کار سازمان مهندسی عمران شهر تهران قرار گرفت که اجرای آن در دو بخش بازیافت آسفالت و اجرای آسفالت های پلیمری به پیمان کار واگذار و این شرکت در هر دو مرحله در محدوده دانشگاه امام حسین تا دماوند عهده دار انجام  پروژه گردید.

این پروژه در اردیبهشت ماه سال 1389 به بهره برداری رسید.