بهسازی محور خوی – قطور – رازی

بهسازی محور خوی – قطور – رازی

 

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور: مهندسین مشاور راه گستر اندیشان

شرح: طرح بهسازی محور خوی – قطور – رازی (حد فاصل کیلومتر 255+24 الی 140+53)