تولید شن و ماسه

 انواع شن و ماسه شسته شده ماکادام

دو واحد سیستم کامل سنگ شکن و ماسه شور از مصالح آبرفتی رودخانه ای معادن این شرکت، مصالح مختلفی را با درصد مطلوب شکستگی مصالح و رعایت استاندارد های اجباری سازمان ملی استاندارد ایران تولید مینماید که کاربرد آنها در تولید انواع آسفالت، بتن و سایر مصارف پیش بینی شده میباشد