تکمیل عملیات احداث جاده قدیم تهران – قم

تکمیل عملیات احداث جاده قدیم تهران – قم با روسازی اساس بتنی به طول 15 کیلومتر

 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مشاور: مهندسین مشاور ایمن تقاطع

شرح: اجرای زیر اساس و اساس تثبیت شده با سیمان به وسیله دستگاه سیمان پاش و دستگاه WR

اجرای راکفیل، خاکبرداری و خاکریزی ، انفجار در مسیر کوهستانی و اجرای آبرو