عملیات تکمیلی کنار گذر شهر دورود

عملیات تکمیلی کنارگذر شهر دورود

 

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه

شرح: عملیات تکمیلی کنارگذر شهر دورود شامل احداث مسیر کنارگذر از کیلومتر 000+8 الی 200+12 و تقاطع های ابتدا و انتهای کنارگذر، تقاطع های روستایی دهنو، تقی آباد و سیاه ول و تقاطع کانال آب