محوطه سازی مسکن شهر جدید پردیس

محوطه سازی مسکن شهر جدید پردیس

 

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس

اجرای محوطه سازی مسکن مهر شرکت بتن نما (CوA) واقع در فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس