نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی بیرجند – قائن

نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی بیرجند – قائن

 

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور: مهندسین مشاور کاوش راه

شرح: تهیه و نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی (نیوجرسی مفصلی) در محور بیرجند – قائن